Hur kan man få en utredning gjord?

En utredning ska kunna äga rum i skolan. Skolan har som framgår av nedanstående citat skyldigheter att göra en utredning. Svenska Dyslexiföreningen har gjort ett förslag till en utredningsmodell, som följs av flera kommuner.

Man kan också vända sig till logopedmottagning eller privata utredare. Rektorn har enligt Skollagen ett ansvar för att en elevs behov av stöd utreds. ”Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn.

Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt.

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. ” (SL 3 kap. 8§)
I propositionen till den nya skollagen sägs att ett beslut om stödåtgärd måste föregås av noggranna pedagogiska överväganden. Processen beskrivs i fem steg:

  • Att uppmärksamma
  • Utreda
  • Dokumentera
  • Åtgärda
  • Följa upp
  • Utvärdera

Dessa principer gäller från förskoleklass till och med gymnasieutbildning. ”Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas”(SL 3 kap. 9 §) Här på hemsidan redovisas en utredningsmodell samt även en sammanställning över lagar och förordningar kring barn i behov av särskilt stöd.

Tillbaka

dyslexi-skrivsvårigheter.jpg