Välkommen till Svenska Dyslexiföreningen

Startsida

Föreningen arbetar för att:

  • sprida kunskap och skapa medvetenhet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter
  • omsätta aktuell forskning i pedagogisk verksamhet
    Broschyr

Material från utbildningskonferensen i Lund

Den kunnige läraren – vägen till framgång för elever med
läs – och skrivsvårigheter/dyslexi

Föreläsarnas material: 

Sundberg       (klicka)
Astrids föreläsning i Lund 2      (klicka)
Ehinger:
http://www.ehinger.nu/undervisning/index.php/starta-haer/nyheter/1242-flippat-klassrum/5599-femte-veckan-med-flippat-klassrum-for-och-nackdelar.htmlhttp://www.ehinger.nu/undervisning/index.php/starta-haer/nyheter/1242-flippat-klassrum/5607-ett-helt-moment-med-flippat-klassrum-utvardering.html
Björnström     (klicka)
Kristensson    (klicka)
Carlberg-Eriksson (klicka)
Catharina Tjernberg , artikel: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2014.891336.

Den sjunde nordiska kongressen om dyslexipedagogik

”Bli vän med det skrivna ordet”

Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen inbjuder till kongress i Stockholm 14 – 16 augusti

Deltagare - Kongressanmälan  (klicka)
Anmälan – utställare : https://www.webreg.se/expo/SDF14              (klicka)

 

Skolverket avskaffar rätten till ljudstöd i nationella proven i svenska i åk 3 och 6

Rätten till ljudstöd avskaffas   (klicka)

Yttrande – Åtgärdsprogram

Svenska Dyslexiföreningen anser att åtgärdsprogram är en viktig förutsättning för att insatserna för en elev i behov av särskilt stöd ska kunna planeras och genomföras på ett effektivt sätt. Vi avstyrker därför de lagändringar som föreslås i promemorian då det gäller åtgärdsprogram.

Läs yttrandet i sin helhet

Yttrande U2013-4296-S Åtgärdsprogam  (klicka)