Välkommen till Svenska Dyslexiföreningen

Startsida

Föreningen arbetar för att:

  • sprida kunskap och skapa medvetenhet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter
  • omsätta aktuell forskning i pedagogisk verksamhet
    Broschyr

Åhörarkopior från ”Tidig upptäckt-Tidiga insatser” ABF 23 jan

Fridolfsson ABF 23 jan      (klicka)

Utbildningsdag i Umeå – 28 april 2015

Välkommen till utbildningsdagen

Tidig upptäckt – Tidiga insatser

28 april 2015 , Umeå universitet , Lindellhallen, hörsal C

                                                         program       (klicka)

 Anmälningsblankett   (klicka)

Skolverket avskaffar rätten till ljudstöd i nationella proven i svenska i åk 3 och 6

Rätten till ljudstöd avskaffas   (klicka)

Yttrande – Åtgärdsprogram

Svenska Dyslexiföreningen anser att åtgärdsprogram är en viktig förutsättning för att insatserna för en elev i behov av särskilt stöd ska kunna planeras och genomföras på ett effektivt sätt. Vi avstyrker därför de lagändringar som föreslås i promemorian då det gäller åtgärdsprogram.

Läs yttrandet i sin helhet

Yttrande U2013-4296-S Åtgärdsprogam  (klicka)