Aktuellt

Ulrika Wolff tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2019

Vi är glada och stolta över att kunna meddela att Svenska Dyslexistiftelsens ordförande professor Ulrika Wolff vid Göteborgs universitet tilldelats Ingvar Lundbergpriset 2019 på 100 000 kronor. Priset är instiftat av förlaget Natur & Kultur för att hedra Ingvar Lundbergs minne. Så här lyder juryns motivering:

Ulrika Wolff tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2019 för att hon utifrån en bred förståelse av läsningens alla delar, skarpsynt och uthålligt, undersöker vilka metoder som bäst gynnar elevers läs- och skrivutveckling. Hon har i sin forskning utvecklat diagnostiska verktyg och prövat effekten av olika pedagogiska insatser. Hon har också visat att intensivläsning, med fokus på både fonologi och förståelse, ger eleven chans att uppleva och se sina egna framsteg. Ulrika Wolff står för en vetenskapligt grundad helhetssyn på läsning som är ägnad att vägleda och inspirera lärare, helt i Ingvar Lundbergs anda.


Ulrika Wolff är professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskning rör framförallt dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter, läsning och kognitiva förmågor relaterade till läsning. Forskningen påvisar betydelsen av att bryta den onda cirkeln så tidigt som möjligt eftersom de som har lässvårigheter i lågstadiet ofta även har det när de går ut grundskolan.

Om en elev inte lär sig läsa ordentligt får det stora konsekvenser eftersom läs- och skrivförmåga är en grundläggande förutsättning för fortsatt lärande och för att kunna delta aktivt i ett demokratiskt samhälle. Ulrika Wolffs forskning visar att strukturerad och intensiv lästräning i tidig ålder verkligen ger resultat. Därigenom får barnen också större självkänsla och delaktighet i skolan.

 


FÖRNYA MEDLEMSKAPET FÖR 2019!

Snart är det dags att förnya medlemskapet för 2019! Vi kommer att skicka ut avisering via papperspost eller e-post men självklart kan man göra det redan innan.

Medlemsavgiften betalas in på pg 5097-7925. Medlemsavgiften är numera 350 kr för individuell medlem och 1000 kr för stödorganisationer, t ex skolor.

HAR VI DIN AKTUELLA E-POST?
För att spara pengar och miljö gör vi helst våra utskick
via e-post. Du som är medlem i Svenska Dyslexiföreningen men inte nås av våra utskick, vänligen kontakta oss på
info@dyslexiforeningen.se så kan vi lägga Dig till vår sändlista.

Aktuellt om bedömningsstödet

I samband med föreningens årsmöte den 9 maj 2019 kommer vi att ha en halv kursdag
som belyser olika aspekter av bedömningsstöd i skolan. Under tiden kan man läsa de
inlägg som stått i vår tidskrift Dyslexi här:

Inger Fridolfsson: Kommentarer till läsarinläggen om bedömningsstödet
Susanne af Sandeberg: Skolverkets kommentar angående bedömningsstödet i åk 1
Susanne Rådström Drougge: Skolverkets bedömningsstöd - ett alltför grovmaskigt nät

Ny uppvaktning om nationella proven 28/8 2018

Föreningen uppvaktade hösten 2017 tillsammans med Dyslexiförbundet gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström angående nationella proven i svenska, särskilt i åk 3 och 6, där ju elever som har dyslexi med nuvarande bestämmelser inte får använda sina ordinarie hjälpmedel. Läs mer här

Almedalsveckan 1-8/7 2018

Svenska Dyslexiföreningen och Dyslexiförbundet hade fyra  seminarier under Almedalsveckan den 3:e och 4:e juli. Dyslexiföreningen ansvarade för två av dem, båda fullsatta: Tidiga insatser till ingen nytta? och Lärares kunskap om dyslexi. Läs mer här 

Skolverket om bedömningsstödet

I vår tidskrift Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter nr 2/2018 intervjuar vi Skolverket angående Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling i årskurs 1. (2018-05-15) Läs mer här 

SETT-mässan i KISTA 11-13/4 2018

Årets SETT-mässa var som vanligt välbesökt och många hittade fram till vår monter, som vi i år delade med Dyslexiförbundet. Vi hade laddat upp med tidskrifter och annat informationsmaterial och fick fylla på i flera omgångar. Läs mer här

Skolkommissionens betänkande 1/9 2017

Skolkommissionen har torsdag 20 april överlämnat sitt slutbetänkande ”Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet” (SOU 2017:35) till utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Läs mer här

Hearing om elevers rätt till extra anpassningar och särskilt stöd 24/5 2017

Den 23 maj anordnade Svenska Dyslexiföreningen tillsammans med Dyslexistiftelsen, Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), Dyslexiförbundet och Föräldraföreningen för Dyslektiska barn (FDB) en hearing för att belysa hinder och möjligheter när det gäller elevers lagstadgade rätt till extra anpassningar och särskilt stöd. Läs mer här