Svenska Dyslexiföreningen region Väst


För att spara pengar och miljö gör vi våra medlemsutskick via e-post. Du som är medlem i Svenska Dyslexiföreningen region Väst men inte nås av våra utskick, vänligen kontakta oss på dyslexi.vast@gmail.com så kan vi lägga till Dig på vår sändlista.

 

Styrelse 2016
Helena Jacobsson, ordförande
Karin Allenström, sekreterare
Kajsa Tholén Järnstedt, kassör
Linda Fjellman, ledamot
Mia Jigliden, ledamot
Malin Tenblad, suppleant
Eva-Marie Wibel, suppleant
Malena Åvall, suppleant
Kjell Eriksson, representant FMLS
Eva Cedermark, revisor
Wera Andbert, revisorsuppleant

Valberedning
Barbro Nicander,
Marie Jacobsson

Välkommen att kontakta styrelsen via:
dyslexi.vast@gmail.com

Program våren 2018

Bästa medlem!
DU är mycket viktig för SVD:s verksamhet. Ditt engagemang och din delaktighet i föreningen är av stor vikt för att vi tillsammans ska sprida intressanta forskningsresultat och arbetssätt som främjar utvecklingen av vårt arbete för att alla elever med läs – och skrivsvårigheter/dyslexi och dyskalkyli ska kunna utmanas utifrån sina förmågor och komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Maila gärna SDV det DU är intresserad av för att vi ska kunna planera föreläsningar, som just du är intresserad av.
SPRID informationen om vårens program. Medlemsavgiften är 250: -/år, där två föreläsningar och fyra nummer av tidskriften Dyslexi ingår.

Helena Jacobsson
Ordförande SDV

MÄSSA - besök oss!

Vi sprider information om Dyslexi genom att delta på 
Läromedelsmässan, 24– 25 april i Eriksbergshallen.

Är DU intresserad av att hjälpa till under utställningsdagarna, ber vi dig kontakta oss.

 

ÅRSMÖTE

Härmed kallas du till årsmöte i Svenska Dyslexiföreningen region Väst

När: Tisdag den 20 mars 2018 , direkt efter föreläsningarna (se motstående sida).
Plats: Pedagogen, Västra Hamngatan 25, Föreläsningssal, AK2 137

=================================

 

 

 

TVÅ FÖRELÄSNINGAR VID ETT OCH SAMMA TILLFÄLLE

I samverkan med Göteborgs universitet

Tid: Tisdag den 20 mars, kl 18.00 – 20.00
Plats: Pedagogen, Västra Hamngatan 25, Föreläsningssal, AK2 137

Effekter av tidig fonologisk träning – en longitudinell studie från 4-10 år

Ulrika Wolff är professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintressen rör framförallt dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, läsning och kognitiva förmågor relaterade till läsning, exempelvis fonologisk förmåga. Ulrika Wolff har genomfört interventionsstudier för att förstå vilka pedagogiska insatser som mest gynnar elever med läs- och skrivsvårigheter, och även studier inriktade mot yngre barn.

En rad studier har visat att träning av fonologisk medvetenhet i förskoleklass har positiv effekt på den tidiga läsutvecklingen. Dock brukar några få barn inte göra några större framsteg. Vår hypotes är att de här barnen inte är redo att tillgodogöra sig den ganska avancerade träning av fonemisk
medvetenhet som bjuds när barnen är sex år, utan behöver en mjukare väg in till fonologisk medvetenhet. Syftet i studien är att studera effekterna av fonologisk träning tre år före den formella läsinlärningen startar. Barn från 45 förskolor randomiserades i smågrupper in i en interventionsgrupp (n=138)eller en tränad kontrollgrupp (n=84); ytterligare en kontrollgrupp utan träning deltog (n=142). Träningen genomfördes under sex veckor när barnen var fyra och
fem år gamla. Strukturen av olika aspekter på fonologisk medvetenhet kommer att presenteras, liksom effekter av den tidiga träningen för gruppen som helhet och för subgrupper av elever.

Malena Åvall: RAN - utveckling över tid
Malena Åvall är doktorand vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsområde är faktorer som bidrar till den tidiga läsningen. I sitt avhandlingsarbete fokuserar hon på RAN (Rapid Automatized Naming), både utveckling av alfanumeriska och icke alfanumeriska RAN över tid och dessas betydelse för den tidiga läsningen och relaterade förmågor.

I Malenas pågående avhandlingsarbete fokuserar hon på Rapid Automatized Naming (RAN), ett mått som i tidigare forskning visat sig predicera läsutveckling. Men trots att forskningen om RAN ökat markant under de senaste decennierna råder det fortfarande många tveksamheter om vad RAN faktiskt mäter och är ett uttryck för. Det har debatterats varför den tidigare forskningen inte visar entydiga resultat. En anledning tros vara att RAN mäts i olika åldrar, i olika språkliga ortografier, med olika uppgifter och relateras till olika typer av läsmått. Dock beskrivs sällan RAN i ett utvecklingsperspektiv. Malenas avsikt är att genom föreliggande avhandling försöka bidra till att öka förståelsen för hur RAN utvecklas och dess betydelse för den tidiga läsningen. Det är en longitudinell studie i vilken de följt barn från fyra år tills de går i fjärde klass, alltså under den period de flesta barn lär sig att läsa.