Svenska Dyslexiföreningen region Väst


För att spara pengar och miljö gör vi våra medlemsutskick via e-post. Du som är medlem i Svenska Dyslexiföreningen region Väst men inte nås av våra utskick, vänligen kontakta oss på dyslexi.vast@gmail.com så kan vi lägga till Dig på vår sändlista.

 

Styrelse 2018
Helena Jacobsson, ordförande
Karin Allenström, sekreterare
Kajsa Tholén Järnstedt, kassör
Eva Helin Henriksson, ledamot
Mia Jigliden, ledamot,
Oskar Walberg, ledamot
Malin Tenblad, ledamot
Eva-Marie Wibel, suppleant
Malena Åvall, suppleant
Wera Andbert, revisor
Marianne Faxén, revisorssuppleant

Valberedning
Barbro Nicander
Marie Jacobsson

Välkommen att kontakta styrelsen via:
dyslexi.vast@gmail.com

Program hösten 2018

Under Europeiska Dyslexiveckan 1 – 7 oktober 2018 arrangeras föreläsningar av SDV, Dyslexiförbundet och FDB, som läggs ut på Stadsbibliotekets hemsida, https://www.stadsbiblioteket.nu/dyslexi-2018/

Lokal: Stadsbiblioteket, Götaplatsen

Se även information nedan.

 ”Att vara förälder till barn med inlärningsskillnader - dyslexi”

Helena Jacobsson är special-och tal/språkpedagog. Hon har också egna barn med dyslexi. Helena beskriver kännetecknen på dyslexi och hur man kan kommunicera med skolan, när barns läs- och skrivutveckling inte kommer igång.

Tid: måndag den 1 oktober klockan 18.00 – 19.00

Plats: Stadsbiblioteket, Trappscenen

 

”Hur vet jag att det handlar om dyslexi?”

Specialpedagog Karin Allenström och talpedagog Britt-Marie Emanuelsson beskriver olika typer av läs- och skrivsvårigheter och vad de kan bero på. De redogör för hur utredning går till och ger förslag på åtgärder.

Tid: torsdag den 4 oktober, klockan 18.00 – 19.00

Plats: Stadsbiblioteket, Trappscenen

 

====

 

 

 ”Dyslexidiagnos-MEN sen då?

Specialpedagog Karin Allenström föreläser om Dyslexidiagnos – MEN sen då?

Att ha dyslektiska svårigheter påverkar inte bara ämnet svenska. En funktionell läs- och skrivförmåga är en förutsättning för att kunna följa undervisningen på en relevant nivå. Specialpedagog Karin Allenström kommer att ta upp dyslexiproblematiken kopplad till svårigheter i ämnet matematik samt ämnet engelska. Hon kommer också att beröra hur övriga ämnen i skolan kan påverkas och ger konkreta förslag på hur man kan underlätta och ge eleven möjlighet att ”prestera på rätt nivå”. Har eleven ett annat modersmål än svenska samt en annan skolkultur bakom sig, är detta en extra utmaning. Karin kommer också att ta upp de elever som ibland kallas ”kompenserande dyslektiker”, vilkas svårigheter oftast ”upptäcks” senare. 

Karin Allenström har undervisat på olika stadier och i olika typer av klasser/grupper sedan 1974. Hon har arbetat som specialpedagog främst på högstadiet och där också undervisat i förberedelseklass samt ”mindre grupper”. Karin har arbetat centralt inom Partille Läs- och skrivstudio och har utrett, ibland tränat elever, främst när det gäller läs- och skrivsvårigheter/dyslexi men också i engelska och matematik.

Tillsammans med talpedagog Britt-Marie Emanuelsson har hon fått ”Anita Sandells pris” för sina insatser kring dyslexi 2017. Priset delas ut av Svenska Dyslexiföreningen för förtjänstfulla insatser av praktisk art inom dyslexiområdet. Priset går till personer som i sin yrkesgärning uträttat något som inneburit en väsentlig förbättring för barn eller vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

 Tid: Torsdag den 22 november, kl 18.00 – 20.00

Plats: Montessoriskolan Casa, Herrgårdsgatan 15, 412 74, Göteborg.

Parkering finns på skolgården

 REGION VÄST

DU är mycket viktig för SVD:s verksamhet. Ditt engagemang och din delaktighet i föreningen är av stor vikt för att vi tillsammans ska sprida intressanta forskningsresultat och arbetssätt som främjar utvecklingen av vårt arbete för att alla elever med läs– och skrivsvårigheter/dyslexi och dyskalkyli ska kunna utmanas utifrån sina förmågor och komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

 Maila gärna SDV det DU är intresserad av för att vi ska kunna planera föreläsningar, som just du är intresserad av.

SPRID informationen om vårt program. I Svenska Dyslexiföreningens medlemsavgift, 250:/år, ingår två föreläsningar och tidskriften, som utkommer 4 ggr/år.

Helena Jacobsson

Ordförande