Vilken hjälp kan en elev med läs- och skrivsvårigheter få i skolan?

Skolan är enligt skollagen skyldig att ge stöd till elever som har svårigheter i skolarbetet, oavsett om det finns en dyslexidiagnos eller inte. Skolan är skyldig att utreda svårigheterna om det befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst skall uppnås (se fråga 11).

Om en elev behöver särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas”(SL 3 kap. 9 §) Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning. (SL 3 kap. 7§). Se även sammanställning över lagar och förordningar kring barn i behov av särskilt stöd.

Tillbaka

dyslexi-skrivsvårigheter.jpg