Hjälper massage mot dyslexi?

Massage är ingen läs- och skrivinlärningsmetod. För att bli bra på att läsa och skriva, måste man öva just på att läsa och skriva. Massage i sig gör alltså inte att man stavar och läser bättre. Däremot kan man tänka sig att massage kan göra en del elever mer mottagliga för undervisning. Indirekt kan alltså massage - och många andra saker, som verkar avslappnande - ha en positiv effekt på både inlärning och annat, men massage kan aldrig någonsin ersätta läs- och skrivträning. 

Tillbaka

dyslexi-skrivsvårigheter.jpg