Finns det några varningssignaler som kan tyda på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?

Ja, men varningssignalerna kan yttra sig mycket olika beroende på personernas ålder, på typ av lässvårigheter samt på hur grava svårigheterna är. Om något eller några av syskonen eller föräldrarna har likande läs- och skrivsvårigheter ökar risken. Andra riskfaktorer är tidigare eller kvarvarande svårigheter med talet. Till varningssignaler vid läsning kan räknas problem med att tillägna sig en automatiserad och
flytande läsning. Man läser antingen långsamt, trevande och hackigt eller också läser man alltför fort, gissar och missar bokstäver. Ibland kan märkas hos personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att de använder vaga ord och beskrivningar som ”den där grejen” eller har svårigheter att komma ihåg flerledade instruktioner, vilket kan bero på nedsatt arbetsminne. Det kan också vara svårt att komma ihåg datum, namn, postnummer och multiplikationstabeller. 

Tillbaka

dyslexi-skrivsvårigheter.jpg