Hur vanligt är läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?

Man brukar räkna med att ungefär vart femte barn får någon typ av svårigheter när läs- och skrivinlärningen påbörjas. En särskild undergrupp är personer med dyslexi. Gränsen mellan dyslexi och andra typer av läs- och skrivsvårigheter är dock oskarp. I litteraturen anges olika siffror på hur vanligt förekommande dyslexi är i befolkningen. De flesta forskare anger 5 - 8% . I litteraturen nämns allt ifrån 2 - 4 % till ca 10%.

Att det inte går att säga exakt hur många som har dyslexi, beror på att det inte finns någon skarp gräns mellan dyslexi och andra typer av läs- och skrivsvårigheter respektive ”normal läsning”. Den angivna förekomsten är därför delvis avhängig hur snäv eller vid definition av dyslexi man väljer. I praktiken kan man säga att i snitt ett barn per klass har dyslexi. Ännu fler har läs- och skrivsvårigheter av andra orsaker (se vidare fråga 2). Dyslexi förekommer på alla språk men anses vanligare i språk med en svårgenomtränglig ortografi, dvs. språk där det är relativt svårt att förutsäga ords stavning och uttal, som t.ex. engelska.

Tillbaka

dyslexi-skrivsvårigheter.jpg