Kan ett test som mäter ögonrörelser visa att en elev har dyslexi?

Nej, ett sådant test kan än så länge enbart upptäcka om en elev har avvikandeögonrörelser, något som kan tyda på att eleven har lässvårigheter.

Kort förklaring: Vid läsning rör sig blicken över texten i olika etapper. Blicken står still en stund och tar in information och fortsätter sedan snabbt till nästa fixationspunkt. Blicken gör också tillbakablickar i texten emellanåt. Personer som har lässvårigheter stannar längre på varje fixationspunkt, har kortare avstånd till nästa fixationspunkt, och gör fler återblickar än normalläsaren.

Därför kan test som mäter ögonrörelser användas som screeningtest för att upptäcka elever som har lässvårigheter. Det finns också andra typer av screeningtest som skolan kan använda. De elever som upptäcks bör utredas vidare, i första hand av speciallärare/specialpedagog med utbildning i läs- och skrivsvårigheter. Då kontrollerar man t.ex. elevens fonologiska förmåga, bokstavskännedom (bokstävers utseende och språkljud), ordavkodning, ordförståelse, läsförståelse med mera.

Om en kartläggning visar att en elev har läs- och skrivsvårigheter så är det viktigt att skolan snabbt sätter in åtgärder. Eleven kan t.ex. behöva

  • individanpassad träning för att förbättra läs- och skrivförmågan
  • assisterande teknik och anpassningar för att få möjlighet att inhämta kunskaper och redovisa utan att hejdas av läs- och skrivsvårigheterna.

Lästips: Läs mer om utredningar i Svenska Dyslexiföreningens
Utredningsmodell
.

Tillbaka

dyslexi-skrivsvårigheter.jpg