Vad beror läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på?

Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp för många olika svårigheter. Ofta talar man om läs och skrivsvårigheter som en helhet, dvs. att svårigheter med läsning alltid hänger samman med skrivsvårigheter. Men en del personer kan ha mer problem med läsning medan andra har mer problem med skrivning. Vanligast är dock att dessa två svårigheter uppträder tillsammans. En annan oklarhet med läs- och skrivsvårigheter är att begreppet läsning exempelvis kan ses som avkodning, läsförståelse eller läshastighet och att begreppet skrivning på motsvarande sätt kan ses som stavningsförmåga eller förmåga att skriva olika sorters texter.

Vad kan då läs- och skrivsvårigheter bero på? Eftersom begreppet kan inrymma så många olika varianter av svårigheter finns det naturligtvis många orsaker till detta. En del orsaker kan ses på en pedagogisk eller organisatorisk nivå. Det kan vara brister i svensk lärarutbildning och lärares kunskaper om läsinlärning, som gör att eleven inte fått adekvat undervisning.

Det kan också bero på att barn idag ägnar allt mindre tid åt läsning och därför inte får tillräcklig träning. Svårigheter hos den enskilde individen kan bero på språkliga problem, exempelvis språkstörningar eller på att man har annat modersmål än svenska. Lässvårigheter kan även bero på sociala problem, nedsatt syn- eller hörsel, koncentrationssvårigheter (ADHD) eller låg teoretisk begåvning. Ytterligare en orsak till läs- och skrivsvårigheter är dyslexi. Begreppet dyslexi förklaras i en egen punkt nedan.

Tillbaka

dyslexi-skrivsvårigheter.jpg