Är det vanligt att personer med dyslexi också har andra funktions-nedsättningar?

Läs och skrivsvårigheter/dyslexi är ingen sjukdom eller tillstånd som kan medicineras bort. Svårigheterna kan dock innebära en påtaglig funktionsnedsättning och i värsta fall även orsaka sjukdomsliknande symptom (ex psykisk stress), som kan påverka skolarbetet negativt. Tyvärr löper den som har dyslexi stor risk att även ha andra svårigheter som möter kriterierna för ytterligare diagnos.

Man brukar tala om komorbiditet när en och samma individ har två eller flera diagnoser samtidigt. Begreppet komorbiditet innebär alltså att det samtidigt förekommer två eller flera funktions-nedsättningar. Barn med dyslexi har ofta andra diagnostiserbara svårigheter som bidrar till att försämra inlärningen. Komorbiditet vid dyslexi är dessvärre snarare regel än undantag. Hög komorbiditet finns mellan dyslexi och följande diagnostiserbara svårigheter:

* ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – Uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter
* MD (Mathematic Disorder) – Dyskalkyli/Räknesvårigheter
* DCD (Developmental Coordination Disorder) – Dyspraxi/Motoriska svårigheter * SSD (Specific Speech Disorder) och SLI (Specific Language Impairment) – Tal- och språksvårigheter.

Tillbaka

dyslexi-skrivsvårigheter.jpg