Har dyslexi något samband med begåvning?

Enligt moderna definitioner av dyslexi föreligger ingen direkt koppling mellan dyslexi och begåvning. Dyslexi förekommer på alla begåvningsnivåer. Det finns mycket intelligenta personer som har svårt att avkoda ord, samtidigt som det finns personer med utvecklingsstörning som avkodar utmärkt (men de har ofta svårt att förstå svårare textinnehåll). Høien & Lundberg nämner att korrelationen mellan läskunnighet och intelligens vid undersökningar av barn i de första klasserna är låg, +0,3 – 0,4; dvs. bara 10-12 % av variationen i läskunnighet kan bero på variation i begåvning. 

När personer med dyslexi gör begåvningstester, får de ofta en typisk testprofil med både starka och svaga sidor. Det är också viktigt att framhålla att man vid kartläggning av allmänna kognitiva förmåga hos personer med dyslexi inte skall använda intelligenstest som kräver läs- och skrivfärdigheter. Høien, T. & Lundberg, I. (2001) Dyslexi. Från teori till praktik, Stockholm: Natur och Kultur.

Tillbaka

dyslexi-skrivsvårigheter.jpg