Hur tidigt kan man veta om ett barn har dyslexi?

Eftersom läs- och skrivinlärningen inte påbörjas förrän vid 6-7 års ålder i Sverige, brukar man inte tala om dyslexi om barn är yngre än så, men barn kan redan under det första skolåret visa tecken på om de har läs och skrivsvårigheter. De kommer inte igång med läsningen och skrivningen.

Det finns metoder att tidigt – före skolstart – upptäcka barn i riskzonen. Man brukar då använda enklare prov som mäter barns språkliga förmåga och fonologiska medvetenhet. De prövar barns förmåga att på olika sätt leka med våra språkljud. De barn som har svag språklig medvetenhet har ökad risk att få problem vid den tidiga läsinlärningen. De kan till exempel ha svårt att avgöra om orden ”boll” och ”båt” börjar på samma ljud eller vad blir kvar om man tar bort ljudet ”l” i ordet bil. 

När ett barn har gått i skolan och försökt lära sig läsa och skriva under de första skolåren men utan framgång, trots specialpedagogiska insatser, kan det vara aktuellt med en dyslexiutredning. En sådan utredning brukar oftast inte ske förrän i årskurs 3-4.

Tillbaka

dyslexi-skrivsvårigheter.jpg